Unijna Dyrektywa ErP – Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze ogrzewania

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zestaw wytycznych nakładających obowiązek na dostawców i producentów pieców na gaz i na olej, pomp ciepła, zasobników o określonej wartości mocy oraz pojemności o spełnianiu określonych obowiązków w zakresie sprawności energetycznej produktów.
Dyrektywa (ErP) zawiera trzy zasadnicze kwestie: wymogi dla projektu (tzw. ekoprojekt), obowiązek wykorzystywania kart energetycznych (tzw. Eco Labeling) oraz nakaz pokazywania danych technicznych produktu (karty produktu).

piec-gazowy-vaillant copy
„Ekoetykietowanie”, czyli Labeling Directive nałożyła od dnia 26 września 2015 r.na producentów wymóg dostarczania razem z produktem etykiet opisujących klasę energetyczną. Ideą tego przepisu jest umożliwienie klientowi końcowemu porównania urządzeń na podstawie zbliżonych, jasnych i sugestywnych dla niego parametrów. Etykieta jest znormalizowana, dokładnie określona i zawierająca szczegółowo wskazane wiadomości.

Powinna być dołączona w miejscu widocznym i dostępnym, np. na z przodu kotła, jak też w materiałach promocyjnych czy propozycjach handlowych oraz innych materiałach marketingowych zawierających cenę oraz wykorzystanie energii. Ponadto musi być wskazana klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla danego typu w uwarunkowaniach klimatu umiarkowanego. Klasy efektywności są jasno uszczegółowione i odniesione do obliczanej, indywidualnie dla każdego sprzętu, sprawności średniorocznej. Opisywana dyrektywa też nakłada wymóg na producentów i importujących, którzy są zobowiązani do sprzedawanego kotła gazowego dodać etykietę z klasą energetyczną urządzenia oraz kolejną – dla zestawu tzw. etykieta zestawu. Służy ona do wyliczenia sprawności energetycznej zestawu, który ewentualnie może zostać stworzony z użyciem wybranego kotła oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importujący powinien dołączyć podstawowe etykiety dla swoich hurtowników tak, by mieli możliwość tworzyć indywidualne komplety, bo to na nich spoczywa ten obowiązek (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).